Shigong - Andy James MQT - Founder, Tai Chi and Meditation Centre, Toronto
Tai Chi and Meditation Centre
Harmony Dawn Retreat Centre
 
Chung Jen Chang Shifu - Taijiquan, Bowie, Maryland (contact me for information)
Dr. Jerry Alan Johnson Shifu - International Institute of Medical Qigong
Professor Liu, Yuzeng Shifu - Wudang Internal Martial Arts Research Association
Rich Marantz Shifu - Green Mountain School of Taijiquan and Qigong, Vermont
Adarsa Chakra Sensi - Zen Shiatsu and TCM Therapy
Eight Branches Healing Arts Centre -Tuition in TCM, Zen Shiatsu Classes and treatments, Taiji, Qigong, and much more!
Esther Myers Yoga Studio
Shiatsu Masters - Shiatsu Classes and treatments
Shiatsu School of Canada
Canadian Taijiquan Federation
Judith Neilly  - Massage, Cranial Sacral and Osteopathic Therapy 416-967-1220